Select Page

Mantra

मङ्गलाचरणम्

श्रीगणेशाय नमः।।
श्रीसरस्वत्यै नमः।।
श्रीगुरुमाणिकाय नमः।।
श्री भक्तकार्यकल्पद्रम गुरुसार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगिमहाराज त्रिभुवनानन्द अद्वैत अभेद निरञ्जन निर्गुण निरालम्ब परिपूर्ण सदोदित सकलमतस्थापित श्री सद्गुरु माणिक्यप्रभु महाराज की जय।।

ॐ  दे॒वीं वाच॑मजनयन्त दे॒वास्तां वि॒श्वरू᳚पाः प॒शवो᳚ वदन्ति।
सा नो᳚ म॒न्द्रेष॒मूर्जं॒ दुहा᳚ना धे॒नुर्वाग॒स्मानुप॒ सुष्टु॒तैतु॑।।

यशस्क॑रं॒ बल॑वन्तं प्र॒भुत्वं᳚ तमे॒व रा᳚जाधि॒पति॑र्बभूव।
स॒ङ्की॒र्णना᳚गाश्व॒पति᳚र्नरा॒णां सु॑म॒ङ्गल्यं᳚ सततं दी॒र्घमायु॑:।।

श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः।।
निर्विघ्नमस्तु।।

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः।।
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः।
द्वादशैतानि नामानि य: पठेच्छृणुयादपि।।

विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा।
संग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते।।

शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये।।

अभीप्सितार्थसिध्द्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः।
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः।।

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।

सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्।
येषां हृदिस्थो भगवान्मङ्गलायतनं हरिः।।

तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव।
विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेंऽघ्रियुगं स्मरामि।।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।।

सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः।
देवा दिशन्तु न: सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दनाः।।

श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः।।
श्रीउमामहेश्वराभ्यां नमः।।
श्रीशचीपुरन्दराभ्यां नमः।।
श्रीवाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः।।
मातापितृभ्यां नमः।।
इष्टदेवताभ्यो नमः।।
कुलदेवताभ्यो नमः।।
ग्रामदेवताभ्यो नमः।।
स्थानदेवताभ्यो नमः।।
वास्तुदेवताभ्यो नमः।।
आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः।।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः।।
सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः।।

आचमनम्

ॐ केशवाय स्वाहा।
ॐ नारायणाय स्वाहा।
ॐ माधवाय स्वाहा।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ मधुसूदनाय नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ श्रीधराय नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ अधोक्षजाय नमः।
ॐ नारसिंहाय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः।
ॐ उपेन्द्राय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः।।

प्राणायामः

प्रणवस्य परब्रह्मऋषिः।
परमात्मा देवता।
दैवीगायत्रीच्छन्दः।
प्राणायामे विनियोगः।।

ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं
ॐ तत्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो᳚ दे॒वस्य॑ धीमहि।
धियो॒ यो न॑: प्रचो॒दया᳚त्।।
ॐ आपो॒ज्योती॒ रसो॒मृतं॒ ब्रह्म॒ भूर्भु॑वः स्व॒रोम्।।

देशकालोचारः

शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भरतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे शालिवाहन शके बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन अमुकनाम संवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे शुभदिवस नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवंगुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ।।

संकल्पः

अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृध्द्यर्थं समस्तमङ्गलावाप्त्यर्थं समस्तदुरितोपशान्त्यर्थं च आयुष्काम्यार्थफल सिध्द्यर्थं मम इह जन्मनि जन्मान्तरेषु च श्री सद्गुरु माणिक्यप्रभु गुरुराजदेवता प्रीतिद्वारा सर्वापच्छान्तिपूर्वक दीर्घायुः विपुलधन पुत्रपौत्राद्यविच्छिन्न सन्ततिवृध्दि स्थिरलक्ष्मी कीर्तिलाभ शत्रुपराजय सदाभीष्टसिध्द्यर्थं श्री सद्गुरु माणिक्यप्रभु गुरुराजदेवतामुद्दिश्य श्री सद्गुरु माणिक्यप्रभु गुरुराजदेवताप्रीत्यर्थं महान्यासलघुन्यासपूर्वकं एभिर्ब्राह्मणै: सह रुद्राभिषेकेण सह सहस्रबिल्वार्चनेन सह (अष्टोत्तरशत बिल्वार्चनेन सह) पुरुषसूक्तविधानपूर्वकं श्रीमनोहरमुनिवर्यविरचितं ध्यानावाहनादि षोडशोपचारमहापूजनं करिष्ये।।

गणपतिस्मरणम्

तत्रादौ निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थं महागणपतिस्मरणं च करिष्ये।।

गणानांत्वेति शौनको गृत्समदो गणपतिर्जगती
निर्विघ्नतासिद्ध्यर्थे महागणपतिस्मरणे विनियोगः।।

ॐ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिं हवामहे क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम्।
ज्ये॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ न॑: शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑: सीद॒ साद॑नम्।।

गणपतिं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकं आवाहयामि।।

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।।

श्री भक्तकार्यकल्पद्रुम गुरुसार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगिमहाराज त्रिभुवनानन्द अद्वैत अभेद निरञ्जन निर्गुण निरालम्ब परिपूर्ण सदोदित सकलमतस्थापित श्रीसद्रुमाणिक्यप्रभु महाराज की जय।।

कलशशङ्खघण्टादिपूजनम्

अथ कलशाराधनं करिष्ये।।

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः।
मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा: स्मृताः।।

कुक्षौ तु सागरा: सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा।
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः।।

अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः।
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा।
आयान्तु गुरुपूजार्थं अभिषेकार्थसिद्धये।।

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति।
नर्मदे सिन्धो कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।।

वरुणकलश देवताभ्यो नमः।
गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि।।

शङ्खं चन्द्रार्क दैवत्यं कुक्षौ वरुणदेवता।
पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गङ्गा सरस्वती।।

त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया।
शङ्खे तिष्ठन्ति सर्वाणि तस्माच्छङ्खं प्रपूजयेत्।।

त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे।
निर्मित: सर्वदेवैस्तु पाञ्चजन्यं नमोऽस्तु ते।।

गर्भा देवारिनारीणां निशीर्यन्ते सहस्रधा।
तव नादेन पाताले पाञ्चजन्यं नमोऽस्तु ते।।

पा॒ञ्च॒ज॒न्याय॑ वि॒द्महे॑।
पावमा॒नाय॑ धीमहि।
तन्न॑: शङ्खः प्रचो॒दया᳚त्।।

शङ्खाय नमः।
सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि।

कलशे धेनुमुद्रां प्रदर्श्य।
शङ्खे शङ्खमुद्रां प्रदर्श्य।
घण्टायां अङ्कुशमुद्रां प्रदर्श्य।
शङ्खस्थजलं अर्धं कलशे निक्षिप्य
(जलं मेलयित्वा) कलशशङ्खोदकेन

ॐ भूर्भुव॒: स्व॑:।
ॐ तत्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो᳚ दे॒वस्य॑ धीमहि।
धियो॒ यो न॑: प्रचो॒दया᳚त्।।

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा।
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः।।

इति मन्त्रैः पूजा द्रव्याणि सम्प्रोक्ष्य।
आत्मानं सम्प्रोक्ष्य।
शेषं विसृज्य।
पुनः शङ्खं पूरयित्वा घण्टानादं कुर्यात्।।

अज्ञानादथवा मोहात्कांस्य घण्टां न वादयेत्।
राक्षसानां पिशाच्चानां तद्देशे वसतिर्ध्रुवम्।।

आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसाम्।
कुर्वे घण्टारवं तत्र देवताह्वानकारकम्।।

महामंत्र

श्री भक्तकार्यकल्पद्रुम गुरुसार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगिमहाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमतसस्थापित श्री सद्गुरु माणिकप्रभु महाराज की जय!

 

CONTACT US

Shri Manik Prabhu Samsthan,
Maniknagar,
Dist. Bidar,
Karnataka - 585353  (India)

E-mail: maniknagar@gmail.com 

Admin:  9448469913, 9448128389
Office: 9535119497,  9036656829
Seva Booking: 9008894889
Accommodation: 9902453075, 9731089499