Select Page

ಶ್ರೀ ದತ್ತಜಯಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ 2019

ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನರಾಜ ಮಾಣಿಕಪ್ರಭು

ವಿಕಾರಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ 1941, ಶ್ರೀಮಾಣಿಕ ಶಕೆ 202

ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಕಾರ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮ ಗುರುಸಾರ್ವೌಮ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಯೋಗಿ-ಮಹಾರಾಜ
ತ್ರಿಭುವನಾನಂದ ಅದ್ವೈತ ಅಭೇದ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಲಂಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸದೋದಿತ ಸಕಲಮತಸ್ಥಾಪಿತ
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಮಾಣಿಕಪ್ರಭು ಮಹಾರಾಜ ಕಿ ಜಯ್!

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನೆಂಬ ವಸ್ತುವು ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವತ್ತತ್ವವು ಕರ್ಮಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿ, ಕ್ರಿಯಾಸಾಧ್ಯವಾಗಲೀ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಆದಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವು ಇರುತ್ತದೆ. ಭಗವತ್ತತ್ವವು ಅನಾದಿ ಮತ್ತು ಅನಂತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಆದ್ಯಂತಸಹಿತವಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಕರ್ಮಣಾ ನ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ತ್ಯಾಗೇನೈಕೇ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಃ ಎಂಬ ಶೃತಿವಾಕ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ಮೂರ್ಖತನವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭುವನ್ನು ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಭಗವತ್ತ್ವವು ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರತಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಸ್ತುತಃ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದು ನಿತ್ಯಪ್ರಾಪ್ತವೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಂದುವುದು ಹೇಗೆ..? ಯಾವುದು ಸದಾಸಿದ್ಧವೋ, ಅದರ ಸಿದ್ಧಿ ಹೇಗೆ? ಕರ್ಮ, ಉಪಾಸನೆ, ಜಪ-ತಪ, ಯೋಗ, ಸಾಧನಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಮೂರ್ಖತನವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥವುಗಳಿಂದ ಭಗವತ್ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಭುಗಳೇ ಯೋಗ ಯಾಗ ವಿಧಿ ಯೇಣೇ ನೋಹೇ ಸಿದ್ಧೀ, ಲಾಗ ತೂ ಸದ್ಗುರೂ ಪಾಯೀ ಎಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೂ ಕೂಡ ನಾಹಂ ವೆದೈರ್ನ ತಪಸಾ ನ ದಾನೇನ ಚೇಜ್ಯಯಾ, ಶಕ್ಯ ಏವಂವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ (ಅರ್ಜುನನೇ.. ನೀನು ನನ್ನ ಯಾವ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀಯೋ.. ಅದನ್ನು ಯೋಗ, ಯಾಗ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂತಹ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಮೂಲ್ಯವು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೀನವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ವಸ್ತುವು ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಗಡಿಯಾತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಹಣ ಪಡೆದು ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಆ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಮೌಲ್ಯವೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಯಾತ ತನಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಾನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಜಪ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಭಗವಂತನ ಮೌಲ್ಯವು ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇ ಎಂದು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ದೊರೆಯುವ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಉಪಯೋಗವಿದೆ.. ? ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವು ಯಾವುದು? ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದ ಭಗವತ್ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯಮಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ॥ (ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೈ ಅರ್ಜುನನೇ. ಕೇವಲ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿಮಾತ್ರದಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜನಾದ ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯಲು, ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ) ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯು ಭಾವದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಜಯಂತಿಯು ಆಸನ್ನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಶ್ರೀಪ್ರಭುಗಳ 202ನೇ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವವು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿ, 8-12-2019 ರವಿವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಬಹುಳ ಪ್ರತಿಪದೆ, 13-12-2019 ಶುಕ್ರವಾರದ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧುಬಾಂಧವರೊಡಗೂಡಿದ ಪರಿವಾರಯುಕ್ತರಾಗಿ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತನು-ಮನ-ಧನಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀದರ್ಶನ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿತರಾಗಬೇಕು.

PROGRAM

Sunday 8th December 2019

06:41 AM Suprabhat Seva
07:30 AM Maharudrabhishekam & Japam
10:30 AM Rajopachar Mahapooja
03:00 PM Aaradhana
08:30 PM Maha-Prasad

Monday 9th December 2019

10:00 AM Sanagam Snaan
11:00 AM Maharudrabhishekam & Japam
02:00 AM Rajopachar Mahapooja
08:30 PM Maha-Prasad

Tuesday 10th December 2019

09:00 AM Maharudrabhishekam & Japam
03:00 PM Dakshina Darbar
08:30 PM Maha-Prasad

Wednesday 11th December 2019

09:00 AM Maharudrabhishekam & Japam
11:00 AM Guru-Poojan
06:00 PM Manik Pournima Parva
08:30 PM Maha-Prasad

Thursday 12th December 2019

09:00 AM Maharudrabhishekam & Japam
01:00 PM Darshan & Padyapooja
07:00 PM Rajopchar Mahapooja
09:00 PM Maha-Prasad

Friday 13th December 2019

11:30 PM Prabhu Darbar begins
12:00 Midnight: Prabhu Janmotsava
12:30 AM Sangeet Sabha

 

* This program is subject to change in extra ordinary and unavoidable circumstances.

Donate for Datta Jayanti Annadaan

ANNADAAN forms an integral and important part of the Annual Datta Jayanti Mahotsav, wherein thousands of visiting devotees, irrespective of caste, creed or religion, partake of the bliss of MAHA PRASAD. An estimated 1 lakh devotees will be provided MAHA PRASAD during this year’s Datta Jayanti Mahotsava beginning 8th December 2019. You can associate yourself with the ANNADAAN SEVA by sponsoring any one or more of the following PRASAD ITEMS that will be prepared in the Bhadarkhana during the Mahotsav. All donations towards Datta Jayanti Annadaan are exempt from income tax under Section 80-G of the Indian Income Tax Act, 1961. You can click on one or more items to make a donation.