Select Page

लघुन्यास:

प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु।
पादयोर्विष्णुस्तिष्ठतु।
हस्तयोर्हरस्तिष्ठतु।
बाह्वोरिन्द्रस्तिष्टतु।
जठरे‌ अग्निस्तिष्ठतु।
हृदये शिवस्तिष्ठतु।
कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु।
वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु।
नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु।
नयनयोश्चन्द्रादित्यौ तिष्ठेताम्।
कर्णयोरश्विनौ देवौ तिष्ठेताम्।
ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु।
मूर्ध्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु।
शिरसि महादेवस्तिष्ठतु।
शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु।
पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु।
पुरतः शूली तिष्ठतु।
पार्श्र्वयोः शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम्।
सर्वतो वायुस्तिष्ठतु।
ततो बहिः सर्वतो‌ग्निर्ज्वालामालापरिवृतस्तिष्ठतु।
सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथा यथा स्थानानि तिष्ठन्तु।
माꣳ रक्षन्तु।
यजमानꣳ रक्षन्तु।
सर्वान्भक्तजनान्‌ रक्षन्तु।।

ॐ अ॒ग्निर्मे॑ वा॒चि श्रि॒तः।
वाग्घृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

वा॒युर्मे᳚ प्रा॒णे श्रि॒तः।
प्रा॒णो हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

सूर्यो॑ मे॒ चक्षुषि श्रि॒तः।
चक्षु॒र्हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

च॒न्द्रमा॑ मे॒ मन॑सि श्रि॒तः।
मनो॒ हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

दिशो॑ मे॒ श्रोत्रे᳚ श्रि॒ताः।
श्रोत्र॒हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

आपो॑ मे॒ रेत॑सि श्रि॒ताः।
रेतो॒ हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

पृ॒थि॒वी मे॒ शरी॑रे श्रि॒ता।
शरी॑र॒हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

ओ॒ष॒धि॒व॒न॒स्प॒तयो॑ मे॒ लोम॑सु श्रि॒ताः।
लोमा॑नि॒ हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

इन्द्रो॑ मे॒ बले᳚ श्रि॒तः।
बल॒हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

प॒र्जन्यो॑ मे मू॒र्ध्नि श्रि॒तः।
मू॒र्धा हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

ईशा॑नो मे म॒न्यौ श्रि॒तः।
म॒न्युर्हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

आ॒त्मा म॑ आ॒त्मनि॑ श्रि॒तः।
आ॒त्मा हृद॑ये।
हृद॑यं॒ मयि॑।
अ॒हम॒मृते᳚।
अ॒मृतं॒ ब्रह्म॑णि।।

पुन॑र्म आ॒त्मा पुन॒रायु॒रागा᳚त्।
पुन॑: प्रा॒णः पुन॒राकू॑त॒मागा᳚त्।
वै॒श्वा॒न॒रो र॒श्मिभि॑र्वावृधा॒नः।
अ॒न्तस्ति॑ष्ठत्व॒मृत॑स्य गो॒पाः।।

यथा लिङ्गमङ्गानि समृज्य।
अथात्मानꣳ श्रीरुद्ररूपं ध्यायेत्।।

अथात्मानं शिवात्मानं पञ्चास्यं चिन्तयेद्बुध:।
त्रिलोचनं चतुर्बाहुं सर्वाभरणभूषितम्।।
नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं शुद्धस्फटिक सन्निभम्‌।
नागयज्ञोपवीतं च व्याघ्रचर्मोत्तरीयकम्।।
कमण्डलुधरं देवमक्षमालाधरं विभुम्।
वरदाभयहस्तं च नमज्जनवरप्रदम्।।
वृषपृष्ठसमारूढमुमादेहार्धधारिणम्।
दुर्दन्तं कपिलजटं शिखामुद्योतकारिणम्।।
अमृतेनाप्लुतं हृष्टं दिव्यभोगसमन्वितम्।
दिग्देवतासमायुक्तं सुरासुरनमस्कृतम्।।
नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम्।
सर्वव्यापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम्।।
एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत्।।

आराधितो मनुष्यैस्त्वꣳ सिद्धैर्देवा सुरादिभिः।
आराधयामि भक्त्या त्वां मां गृहाण महेश्वर।।

आ त्वा॑ वहन्तु॒ हर॑य॒: सचे॑तसः श्वे॒तैरश्वै᳚:
स॒हके॑तु॒मद्भि॒र्वाता॑जवै॒र्बल॑वद्भि॒र्मनो॑जवै॒राया॑हि शी॒घ्रं मम॑ ह॒व्याय॑ श॒र्वोम्।
ईशानमावाहयामि।।

मण्डलान्तर्गतहिरण्मयं भ्राजमानवपुषं शुचिस्मितम्।
चण्डदीधितिमखण्डविद्युतं चिन्तयेन्मुनिसहस्रसेवितम्।।
शङ्करस्य चरिताकथामृतं चन्द्रशेखरगुणानुकीर्तनम्।
नीलकण्ठ तव पादसेवनं सम्भवन्तु मम जन्म जन्मनि।
स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत्पूजावसानकम्।
तावत्त्वं प्रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु।।

स्थिरो भव।
सुप्रसन्नो भव।
वरदो भव।
शान्तो भव।
अभिमुखो भव।

अथ पीठपूजां करिष्ये।
कालाग्निरुद्राय नमः।
आधारशक्तये नमः।
मत्स्याय नमः।
कूर्माय नमः।
वराहाय नमः।
वैराग्याय नमः।
अवैराग्याय नमः।
पुष्पेभ्यो नमः।
फलेभ्यो नमः।
केसरेभ्यो नमः।।

महामंत्र

श्री भक्तकार्यकल्पद्रुम गुरुसार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगिमहाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमतसस्थापित श्री सद्गुरु माणिकप्रभु महाराज की जय!

 

CONTACT US

Shri Manik Prabhu Samsthan,
Maniknagar,
Dist. Bidar,
Karnataka - 585353  (India)

E-mail: maniknagar@gmail.com 

Admin:  9448469913, 9448128389
Office: 9535119497,  9036656829
Seva Booking: 9008894889
Accommodation: 9902453075, 9731089499